Základná umelecká škola Mikuláša Moyzesa

Informácie o trase

Hodnotenie návštevníkov : 

Región:  Prešovský kraj

Popis

Mesto sa môže s hrdosťou pýšiť menami výtvarníkov, sochárov, architektov, hudobníkov. Jedným z nich je i Mikuláš Moyzes. Skladateľ, profesor hudby, správca a učiteľ Mestskej hudobnej školy, organista a významný verejný činiteľ správy mesta. Jeho meno je úzko spojené s mestom Prešov, pretože v spoločenskej a kultúrnej sfére Prešova pôsobil plných 36 rokov od svojho príchodu r.1908 až do svojej smrti r.1944. Roky jeho prešovského pôsobenia nám v súčasnosti pripomína nádherný mramorový pomník v podobe lýry na hlavnom prešovskom cintoríne a bohatý skladateľský odkaz v archívoch na Slovensku. Jeho umelecké majstrovstvo nachádzame v mnohých desiatkach pozoruhodných hudobných skladieb. O jeho mnohých hudobných a spoločenských aktivitách rôzneho druhu sa dozvedáme z písomných dokumentov v archívnych fondoch. Z nich vyplýva , že Mikuláš Moyzes je právom považovaný za významnú osobnosť, ktorá má zakladateľský podiel na jej konštituovaní v zložitých politických a spoločenských podmienkach rozvoja na východnom Slovensku po r.1918. Do tohto rozvoja vstupoval svojou premyslenou a obetavou pedagogickou, umeleckou a spoločenskou činnosťou ako: profesor hudby na dievčenskej učiteľskej preparandii od r.1908; prvý slovenský správca tejto preparandie od r.1919; predseda administratívneho výboru Šarišskej župy a Prešova v r.1919; zakladajúci člen Miestneho odboru Matice slovenskej v r.1920; člen celoslovenského Umeleckého odboru Matice slovenskej; správca a profesor hudobnej teórie a skladby na Mestskej hudobnej škole; úspešný skladateľ, tvorca základov slovenskej národnej hudby; zbormajster a dirigent svetských a cirkevných speváckych zborov; autor školských učebníc, filozof a hudobný estetik; významná osobnosť v kultúrnom kontexte Slovenského štátu. Zdroj: www.szs.edu.sk

Viac info na: www.zusmm.sk

Galéria

comments powered by Disqus