Hvezdáreň a planetárium v Prešove a Alexej Duchoň

Informácie o trase

Hodnotenie návštevníkov : 

Región:  Prešovský kraj

Popis

Hvezdáreň a planetárium v Prešove je špecializovanou kultúrno-vzdelávacou, odborno-pozorovateľskou a vedecko-výskumnou inštitúciou v oblasti astronómie a príbuzných prírodných i technických vied. Jej hlavným poslaním je šírenie najnovších vedeckých poznatkov z astronómie a kozmonautiky medzi širokou verejnosťou. Korene astronómie v Prešove siahajú až do 16. stor. V historických záznamoch mesta existuje zmienka o prešovskom hvezdárovi Jánovi z Prešova a z r. 1661 prvý doklad o mestskej hvezdárni v Prešove, ktorá sa nachádzala na rohu Švermovej a Požiarnickej ulice. V r. 1932 vznikla v Prešove súkromná hvezdáreň Dr. A. Duchoňa na terajšej Hlavnej ulici č. 32. V r. 1948 bola v budove vodárenskej veže otvorená prvá ľudová hvezdáreň na Slovensku a v r. 1984 bolo pri hvezdárni otvorené planetárium. Dr. A. Duchoň bol významným astronómom, redaktorom a právnikom. Venoval sa štúdiu prírodných vied, hlavne astronómie a meteorológie. Roku1923 postavil na terase svojho domu provizórnu astronomickú pozorovateľňu, dopĺňal ju prístrojmi, r. 1927 otvoril meteorologickú pozorovateľňu, r. 1932 vybudoval hvezdáreň s otočnou kopulou a začal pozorovací program planét a fotosféry Slnka. Roku 1938 pomáhal zachrániť veľký Zeissov reflektor, previezol ho z Hurbanova do Prešova, kde bol až do zriadenia hvezdárne na Skalnatom plese. Roku 1939 v jeho hvezdárni inštalovali technické zariadenia na prenos časového signálu cez prešovský rozhlas pre celé územie Slovenska. K jeho úspechom a zásluham patrí: r. 1946 spoluzakladateľ a funkcionár Štefánikovho astronomického krúžku; zaslúžil sa o vybudovanie a rozvoj bádateľskej a popularizačnej činnosti Ľudovej hvezdárne v Prešove; dosiahol cenné výsledky v pozorovaní slnečných škvŕn a fakúl, ktoré zasielal slnečnej sekcii Astronomickej spoločnosti v Prahe a do Nemecka; uverejňoval v Říši hvězd a Astronomishe Mitteilungen. Jeho dve fotografie Slnka vystavili 1958 na svetovej astronomickej výstave v Chile. Roku 1949 vyznamenaný Československou medailou Za zásluhy I. stupňa. Zdroj: www.szs.edu.sk; www.astropresov.sk

Viac info na: www.astropresov.sk

Galéria

comments powered by Disqus