Ochrana súkromia

Právne informácie

Právne informácie súvisiace s webovým sídlom Svätomariánska-púť.sk

Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií (aj v cudzojazyčných verziách) akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia vydavateľa (Inovačné partnerské centrum) je zakázané. .

Informácie o spracúvaní osobných údajov fyzických osôb Inovačným partnerským centrom

v zmysle čl. 13 a čl. 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a v zmysle § 19 a § 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prevádzkovateľ: Inovačné partnerské centrum, so sídlom Hlavná 139, 080 01 Prešov, IČO: 45734348 ( ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“)

Prevádzkovateľom osobných údajov je subjekt, ktorý vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene alebo na základe osobitných právnych predpisov.

Prevádzkovateľ má taktiež určenú zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na spracúvanie a ochranu osobných údajov. Túto osobu môžete kedykoľvek kontaktovať e-mailovej adrese info@ipcpo.sk. Spracúvanie Vašich osobných údajov vykonávame v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 679/2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov ( ďalej aj ako „Nariadenie„ ) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon“) a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

Pri spracúvaní získavame osobné údaje priamo od Vás ako dotknutej osoby (ďalej aj ako „Dotknutá osoba“), ale môžu nastať situácie, kedy ich získame aj od inej osoby, ktorá nám poskytne Vaše osobné údaje, preto tento dokument poskytuje informácie všetkým Dotknutým osobám ako v zmysle čl. 13 Nariadenia, tak aj v zmysle čl. 14 Nariadenia /§ 19 a § 20 Zákona.

Na aké účely spracúvame osobné údaje?

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súlade so zásadou zákonnosti tak ako jej to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy. Na takéto spracovanie nie je väčšinou potrebný súhlas dotknutej osoby a poskytnutie osobných údajov je zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou. Ak Vaše osobné údaje spracúvame na základe osobitných právnych predpisov, neposkytnutie týchto údajov môže mať za následok nemožnosť realizácie úlohy, neposkytnutie požadovanej služby, alebo nevybavenie žiadostí.

Spracovanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby je nevyhnutné pre plnenie povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Pri spracúvaní osobných údajov na základe právnych predpisov nájdete relevantné ustanovenia na formulároch a žiadostiach, ktoré poskytujeme ako vzor na našej internetovej stránke alebo prostredníctvom našich zamestnancov. Pokiaľ máte pochybnosti o právnom základe spracúvania osobných údajov, kedykoľvek sa obráťte na zamestnancov alebo na zodpovednú osobu.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje aj z dôvodu svojich oprávnených záujmov a to najmä formou informovania verejnosti o akciách a podujatiach ktoré organizuje, alebo aj o činnostiach predstaviteľov Inovačného partnerského centra prostredníctvom fotografií, videí, novinových článkov a pod. a tieto sa uverejňujú na internete www.ipcpo.sk, www.svatomarianska-put.sk a www.facebook.com/ipcpresov .

V prípade, kedy spracovanie nie je založené na základe právneho predpisu, zmluvy alebo oprávneného záujmu prevádzkovateľa, je Prevádzkovateľ povinný získať na spracúvanie osobných údajov Váš súhlas. Súhlas udeľujete dobrovoľne a nesmie ovplyvniť poskytnutie služby.Súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez právnych následkov na poskytnutie služby.

Aký je rozsah spracúvaných osobných údajov?

Prevádzkovateľ spracúva najmä osobné údaje určené všeobecne záväznými právnymi predpismi. Kategórie spracúvaných osobných údajov zahŕňajú najmä identifikačné a kontaktné údaje dotknutej osoby, údaje o narodení a pobyte, údaje potrebné na zrealizovanie platby, údaje potrebné na preukázanie skutočností vyžadovaných zákonom. V prípadoch, kedy to vyžadujú právne predpisy spracúva Prevádzkovateľ aj osobitnú kategóriu osobných údajov, ako napríklad údaje o zdraví, údaje o bezúhonnosti alebo o príslušnosti k politickým stranám a hnutiam. Výnimočne môže Prevádzkovateľ vyžadovať a spracúvať osobný údaj, ktorým je rodné číslo dotknutej osoby, avšak len v prípadoch, kedy mu to ukladá osobitný právny predpis.

Ako dlho spracúvame osobné údaje?

Pri nakladaní s osobnými údajmi dodržiavame zásadu minimalizácie, ktorá ustanovuje, že pokiaľ uplynie doba, počas ktorej sme povinní uchovávať osobné údaje, tak Vaše osobné údaje anonymizujeme z našich databáz a informačných systémov. Inovačné partnerské centrum má nastavené vnútorné pravidlá uchovávania osobných údajov, ktoré zaisťujú́, že s údajmi nenakladáme dlhšie, než sme oprávnení́ alebo povinní. Taktiež prístup k Vašim osobným údajom je prísne kontrolovaný a povolený iba osobám, ktoré to nevyhnutne potrebujú pre výkon svojich pracovných povinností, tak aby sa zachovala zásada obmedzenia prístupu k osobným údajom.

Komu odovzdávame Vaše osobné údaje?

V zmysle právnych predpisov sme povinní niektoré osobné údaje zdieľať s orgánmi verejnej moci. Vaše osobné údaje aj bez súhlasu poskytujeme v špecifických situáciách na základe všeobecne záväzných právnych predpisov týmto orgánom:

• súdy a orgány činné v trestnom konaní

•súdni exekútori

• daňové orgány

• Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

• Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

• Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

• Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

• Ministerstvo financií SR

• Ministerstvo zdravotníctva

• Centrálny register zmlúv

• poskytovatelia sociálnych služieb

• poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

• iné subjekty, keď to ustanovuje zákon.

Používa sa automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužívame profilovanie alebo automatizované individuálne rozhodovanie a každé rozhodnutie, ktoré s ohľadom na poskytnutie služieb pre Vás urobíme je kontrolované a riadené povereným zamestnancom.

Odkiaľ sme získali osobné údaje?

Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame získavame prevažne priamo od Vás osobne prostredníctvom papierových alebo elektronických žiadostí. Výnimočne získavame osobné údaje aj od iných osôb, pokiaľ ste na to udelili súhlas alebo ak to bolo nevyhnutné na plnenie záväzkov zo zmlúv alebo ak to vyžadujú právne predpisy. Tieto iné osoby sú prevažne Vaši zamestnávatelia alebo blízke osoby. Niektoré osobné údaje a informácie môžeme v oprávnených prípadoch získavať aj z verejne dostupných registrov, zoznamov, evidencií alebo webových stránok.

Aké sú Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?

Odvolať súhlas

V prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne (ústne). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.