Autorské Práva

Akékoľvek použitie častí diela alebo jeho celku, najmä rozmnožžovanie a šírenie textov, obrázkov a fotografií (aj v anglickom, prípadne inom jazyku) akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia vydavateľa (IPC) je zakázané.

Akýkoľvek obsah stránky má len informatívny charakter a účel, a prevádzkovateľ (IPC) nezodpovedá za správnosť, pravdivosť, úplnosť, aktuálnosť a ani za prípadné zmeny v obsahu stránky. Prevádzkovateľ si vyhradzuje kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia, vymazať, zmeniť alebo akokoľvek inak upraviť či obnoviť obsah na stránke (celý obsah stránky alebo aj len jeho časť), a to kedykoľvek bez uvedenia dôvodu.

Používanie stránky užívateľmi je len na vlastnú zodpovednosť a riziko každého užívateľa.

Články tretích osôb, komentáre užívateľov a hodnotenia alebo názory užívateľov a iný obsah pridávaný užívateľmi stránky nevyjadrujú stanovisko prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ žiadnym spôsobom nezodpovedá za prípadné majetkové alebo nemajetkové ujmy alebo škody, ktoré užívateľom alebo iným osobám môžu vzniknúť, priamo či nepriamo, v spojitosti s akýmkoľvek používaním stránky. Prevádzkovateľ žiadnym spôsobom nezodpovedá ani za prípadné majetkové alebo nemajetkové ujmy alebo škody, ktoré užívateľom alebo iným osobám môžu vzniknúť, priamo či nepriamo, v spojitosti s nefunkčnosťou stránky alebo odstránením obsahu stránky.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za bezporuchovosť, možnosť pripojenia sa na stránku a možnosť využitia jej obsahu na osobné účely. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť, pravdivosť, aktuálnosť ani formu akejkoľvek reklamy, inzercie, či inej ponuky tretích strán alebo užívateľov na stránke a ani žiadnym spôsobom neručí alebo nezodpovedá za záväzky týchto tretích osôb alebo užívateľov. Ak užívateľ nadviaže, na základe týchto ponúk tretích strán alebo iných užívateľov na stránke, s tými tretími stranami alebo užívateľmi právny vzťah, nie je prevádzkovateľ účastníkom týchto právnych vzťahov a nevyplývajú mu z neho (ani nepriamo) žiadne práva ani povinnosti.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiaden obsah tretích strán a užívateľov pridaný na stránku, ani za záväzky tretích osôb ponúkajúcich alebo sprostredkúvajúcich svoje služby na stránke.

Hodnotenia, názory, skúsenosti užívateľov na stránke a iné informácie, odpovede, otázky a obsah zverejnený užívateľmi stránky vyjadrujú súkromné a individuálne názory výlučne len toho ktorého užívateľa stránky a prevádzkovateľ nezodpovedá za ich obsah, porušenie autorských práv, porušenie práv k obchodnému menu, či práv na ochranu osobnosti, dobrej povesti, ako ani za ich vhodnosť, pravdivosť, účelnosť alebo odbornosť.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť, pravdivosť a aktuálnosť údajov v databáze portálu, údaje boli spracované na základe verejne dostupných informácií z verejne prístupných informačných zdrojov, v prípade potreby korekcie správnosti, pravdivosti a aktuálnosti údajov je potrebné kontaktovať prevádzkovateľa.

V prípade, že chcete pridať Váš subjekt do databázy portálu, kontaktujte prosím prevádzkovateľa.