Vlajkový projekt Svätomariánska púť („Svetlo z východu“)

Základné údaje projektu

 • Projekt s názvom:Svätomariánska púť („Svetlo z východu“)
 • Číslo projektu: PLSK.01.01.00-SK-0016/16
 • Vedúcipartner: Prešovský samosprávny kraj
 • Projektoví partneri: Województwo Podkarpackie, Inovačné partnerské centrum, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawł a II w Krakowie, Krajská organizácia cestovného ruchu - Severovýchod Slovenska, Gréckokatolícka cirkev – farnosť Litmanová, Gréckokatolícka cirkev – farnosť Ľutina, Rímskokatolícka cirkev – farnosť Levoča, Rímskokatolícka cirkev – farnosť Gaboltov, Towarzystwo Jezusowe Dom Zakonny w Starej Wsi, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli w Krośnie, Klasztor Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów), Zgromadzenie Księży Misjonarzy Saletynów, Dom Zakonny
 • Začiatok projektu: 01/2017
 • Ukončenie projektu: 12/2018
 • Celkové náklady projektu: 3 951 851,56€
 • Spolufinancovanie z prostriedkov ERDF: 3 359 073,58 €
 • Národné spolufinancovanie: 592 777,98 €
 • Vlajkový projekt programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko, Prioritná os 1: Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia, Špecifický cieľ: Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi

Ciele projektu

Hlavný cieľ projektu

 • Dobudovanie turistickej infraštruktúry a ponuky uceleného nového produktu turizmu, ktorý je inšpirovaný pútnickou trasou Santiago de Compostela a vyzdvihuje všetky kultúrne, prírodné, historické, spoločenské a duchovné hodnoty slovanského národavzťahujúce sa k posolstvu a k mariánskym tradíciám.

Špecifické ciele projektu

 • Prepojenie pútnických miest PL-SK pohraničia do jedného celku a dobudovanie náležitej infraštruktúry
 • Rozvoj a zvyšovanie povedomia o cestovnom ruchu prostredníctvom vytvorenia nového produktu turizmu
 • Systematický rozvoj a koordinácia aktivít v cestovného ruchu v PL-SK pohraničí v dlhodobom horizonte

Aktivity v rámci projektu

Všetky naplánované aktivity sú rozdelené do 4 základných vecných úloh projektu:

 1. Vznik Medzisektorovej koordinačnej skupiny pre PL-SK spoluprácu pre podporu a koordináciu pútnického cestovného ruchu
 2. Dobudovanie infraštruktúry sväto-mariánskych pútnických miest
 3. Vytvorenie nového medzinárodného produktu cezhraničného cestovného ruchu "Svätomariánska púť"
 4. Šírenie myšlienky svätomariánskej púte

Výsledky projektu

Duchovné a kresťanské tradície tvoria podmienky pre zážitkový turizmus. Práve potenciál PL-SK pohraničia je historicky a geograficky predurčený na budovanie a rozvoj jednej z foriem cestovného ruchu pútnického turizmu. Hlavným projektovým výstupom je vytvorenie nového turistického produktu "Svätomariánskej púte"(vecná úloha 3),inšpirovaným najväčšou Európskou pútnickou trasou Santiago de Compostela. V priebehu dvoch rokov bude vypracovaný marketingový koncept nového produktu s detailne vypracovaným plánom propagácie a podporných aktivít (vecná úloha 4), ktoré sa budú realizovať komplementárne na oboch stranách hranice. V rámci propagácie sa plánuje niekoľko zaujímavých aktivít ako napr. projektová pieseň, evanjelizačná cesta pútnikov, besedy, či umelecké sympóziá, ktoré spolu dotvoria nový turistický produkt s potenciálom medzinárodnej konkurencieschopnosti a tak sa naplní tretí špecifický cieľ projektu.

Ďalším výstupom bude vznik Medzisektorovej koordinačnej skupiny, ktorá prostredníctvom svojich členov a naplánovaných aktivít (vecná úloha 1) prispeje k vytvoreniu fungujúcej platformy, ktorá bude podporovať rast a udržateľnosť výsledku projektu aj po skončení projektu počas doby udržateľnosti. Zároveň bude spracovaný obsiahly dokument- Štúdia realizovateľnosti, ktorý je hmatateľným výstupom tohto pilotného projektu a ktorý by mal prispieť svojimi výsledkami a odporúčaniami pre vytýčené body a lokality na programovom území k rozvoju investícií, infraštruktúry a tým prispievať aj k rastu cestovného ruchu na PL-SK pohraničí v dlhodobom horizonte.

Výstupom projektu v rámci vecnej úlohy 2 je dobudovanie potrebnej drobnej infraštruktúry a rekonštrukcia či modernizácia objektov, nachádzajúcich sa na vytýčenej trase „Svätomariánskej púte“ - 4 objekty na slovenskej strane (Litmanová, Ľutina, Levoča, Gaboltov) a 4 objekty na poľskej strane (Krosno, Stara Wies, Kalwaria Paclawska, Debowiec). Tieto terénne a iné úpravy napomáhajú k lepšej vizibilite týchto turisticko-pútnických satelitov a zvýšeniu ich atraktívnosti čo sa môže v konečnom dôsledku prejaviť zvýšením počtu návštevníkov a posilnením domáceho i zahraničného cestovného ruchu na oboch stranách pohraničia.

Publicita

Fotogaléria

Základné dokumenty

Zdroj: https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/projekty/cezhranicne-programy/program-cs-polsko-slovensko-2014-2020/projekty-psk/svatomarianska-put-svetlo-z-vychodu.html

comments powered by Disqus